I. Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Ing. Monika Rumanová, IČO: 04307488, se sídlem Chelčického 830, 763 02 Zlín-Malenovice, (dále jen: „Správce“).

2. Kontaktní údaje Správce jsou:

email: monika@monikarumanova.cz,

tel.: +420 704 764 947.

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

5. Podmínky a vztahy neupravené v těchto Podmínkách ochrany osobních údajů se řídí právním řádem České republiky především příslušnými ustanoveními právních předpisů: zákon na ochranu osobních údajů, občanský zákoník, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

 

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které Správce získal na základě plnění vaší objednávky (dále jen „Smlouva“).

2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje.

 

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování přijatých informací je:

1.1. plnění smlouvy mezi Vámi a Správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

1.2. oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

1.3. Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

2. Účelem zpracování přijatých informací je

2.1. vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a Správcem; při objednávce jsou vyžadovány informace, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (telefonní číslo), poskytnutí těchto informací je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí těchto informací není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany Správce plnit,

2.2. zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

3. Ze strany Správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

 

IV. Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává přijaté informace:

1.1. po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a Správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

1.2. po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů Správce osobní údaje vymaže.

 

V. Příjemci přijatých informací (subdodavatelé Správce)

1. Příjemci přijatých informací jsou osoby:

1.1. podílející se na dodání zboží, služeb či realizaci plateb na základě smlouvy,

1.2. zajišťující služby provozování objednávkového systému a další služby v souvislosti s jeho provozováním,

1.3. zajišťující marketingové služby

1.4. zajišťující ekonomické, právní a poradenské služby v souvislosti s naplněním účelu Smlouvy.

2. Správce nemá v úmyslu předat přijaté informace do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

VI. Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte, v případě, že sdělíte Správci své osobní údaje:

1.1. právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

1.2. právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

1.3. právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

1.4. právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,

1.5. právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,

1.6. v případě uděleného souhlasu se zpracováním osobních údaju, právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo uvedený email Správce těchto podmínek.

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení přijatých informací a osobních údajů.

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť přijatých informací a osobních údajů, v listinné podobě, zejména hesla, antivirové programy, šifrování, uzamykatelné a oddělené prostory.

3. Správce prohlašuje, že k přijatých informacím a osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

VIII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

  1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
  2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.